Privacybeleid & -statement

Kattenkliniek Winterswijk is een onderdeel van Diergeneeskundig Centrum Winterswijk gevestigd aan Beatrixpark 4 7101BN Winterswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid & -statement.

Dhr. drs. A. ter Keurs is de contactpersoon voor persoonsgegevens en privacy aangelegenheden en is te bereiken via info@dierenkliniekwinterswijk.nl

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over de plichten van de dierenartsenpraktijk (dierenartsen en medewerkers) en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de AVG. De (dierenarts-)praktijk houdt ten behoeve van de zorg voor uw dier(-en) persoonsgegevens van u bij. Tevens houdt de (dierenarts-)praktijk van uw dier(-en) (medische) gegevens bij. Dit privacyreglement is bedoeld om u op de hoogte te stellen dat persoonsgegevens worden verwerkt die onder de AVG vallen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De (dierenarts-)praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voornaam tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht voor de aanhef
 • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN ten name van)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier dat wij voor u ter beschikking stellen, dan verwijderen wij deze gegevens.
Er zijn ziekten bij dieren die overgedragen kunnen worden op mensen. De (dierenarts-)praktijk heeft niet de intentie gegevens over uw gezondheid te verzamelen en te verwerken. In voorkomende gevallen zal de (dierenarts-)praktijk u mondeling informeren.

DOEL EN BASIS VAN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door de (dierenarts-)praktijk voor specifieke doeleinden verwerkt. Die doelen zijn:

 • de zorgverlening voor uw dier(-en) en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om diensten en goederen bij u af te leveren;
 • voor het afhandelen van het registeren van behandelgegevens van door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit bepaalde categorieën landbouwhuisdieren in de daarvoor aangewezen databanken;
 • voor het afhandelen van betalingen;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In beginsel vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De (dierenarts-)praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de dierenartsenpraktijk tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS
De (dierenarts-)praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Voor de behandelingsgegevens van uw dier(-en) is de bewaartermijn in principe vijf jaar (vanaf het moment van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren voor de genoemde specifieke doeleinden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de (dierenarts-)praktijk. Voor financiële gegevens is de bewaartermijn in principe zeven jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De medewerkers binnen de dierenartspraktijk zijn op de hoogte van de AVG en hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerkers van de dierenartsenpraktijk voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo hebben officiële instanties zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bevoegdheden om gegevens over u en uw dier(-en) te vorderen onder andere voor handhaving en in geval van uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Verder kunnen indien noodzakelijk voor de zorg voor uw dier(-en) vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners en laboratoria. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De (dierenarts-)praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
De dierenartsenpraktijk gebruikt voor haar website ‘anonieme‘ functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De dierenartsenpraktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De dierenartsenpraktijk neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (zie hiervoor onze contactgegevens in dit privacy statement).

De dierenartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall;
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.
 • Internetstandaarden om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog-)gegevens te bemachtigen.
 • Verder worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de genoemde specifieke doeleinden en bepalingen die voortkomen uit ander wetgeving dan de AVG.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE
U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens rechten. Heeft u een vraag, klacht of bezwaar over de omgang met uw persoonsgegevens dan gaat de (dierenarts-) praktijk daarover graag met u in gesprek. Als betrokkene gaat het om het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • op inzage van uw persoonsgegevens en afschrift voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • op correctie, aanvulling van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
 • op vernietiging van uw persoonsgegevens indien u dat nodig mocht vinden;
 • op beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • op het (digitaal) meenemen van uw persoonsgegevens.

Voor de zorg voor uw dier(-en) worden door de (dierenarts-)praktijk (medische) gegevens bijgehouden. Ook daarvoor stellen we u graag in de gelegenheid om:

 • een eigen verklaring t.a.v. uw dier(-en) toe te voegen aan het dossier;
 • verzet tegen verwerking van gegevens t.a.v. uw dier(-en) te vragen;
 • (gedeeltelijke) vernietiging van de (medische) gegevens t.a.v. uw dier(-en) te vragen waarbij daaraan alleen tegemoet gekomen kan worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • bij uw keuze voor een nieuwe dierenarts op uw verzoek de medische geschiedenis van uw dier(-en) over te dragen.

VERZOEK INDIENEN VIA AANVRAAGFORMULIER
Om uw verzoek op basis van de beschreven rechten persoonsgegevens en/of de (medische) gegevens van uw dier(-en) in ontvangst te nemen hanteert de (dierenarts-)praktijk een aanvraagformulier.
Om uw aanvraag in behandeling te nemen vragen wij u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en te ondertekenen. Voor de zorgvuldige afhandeling én om er zeker van te zijn dat het om uw verzoek gaat kunt u de aanvraag persoonlijk bij de praktijk langs brengen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen verzoekt de (dierenarts-)praktijk om uw legitimatiebewijs mee te nemen in verband met de verplichte verificatie. Indien u er de voorkeur aan geeft om uw verzoek door een schriftelijk gemachtigde (bijvoorbeeld vertegenwoordiger namens u, uw mentor of curator) in te laten dienen dan kunt u dat op het aanvraagformulier aangegeven waarbij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij aanvraag voegt. Maak in dat geval op de kopie de Machine Readable Zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het paspoort en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. De gemachtigde zal eveneens om legitimatie wordt gevraagd om zeker te weten dat het om uw verzoek gaat en in verband met de verplichte verificatie.
Na ontvangt van uw aanvraag ontvangt u van ons een kopie van het ingediende aanvraagformulier die wordt voorzien van de datum van ontvangst van het verzoek. De (dierenarts-)praktijk reageert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Binnen die termijn hebben wij uw verzoek uitgevoerd of u geïnformeerd waarom geen gehoor gegeven kan worden aan het verzoek bijvoorbeeld omdat het heel complex is. In die gevallen streven we ernaar het verzoek binnen 3 maanden af te handelen.
Voor het in ontvangst nemen van de gevraagde gegevens verzoeken wij u langs te komen en u bij ontvangst opnieuw te legitimeren. Indien u er de voorkeur aan geeft om uw gegevens door een schriftelijk gemachtigde op te laten halen dan kunt u dat op het formulier aangegeven waarbij een kopie van uw legitimatiebewijs bij aanvraag voegt en de schriftelijk gemachtigde om legitimatie wordt gevraagd.
Bent u niet in staat of de gelegenheid persoonlijk of door een schriftelijk gemachtigde bij de praktijk langs te komen dan verzoeken wij u contact met de (dierarts-)praktijk op te nemen.
De door u ingevulde aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De dierenartsenpraktijk neemt het aanvraagformulier op in het verwerkingsregister volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten behoeve van de administratie voor de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
De dierenartsenpraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. De dierenartsenpraktijk stelt het op prijs als u ons informeert over het indienen van de klacht.
Alle rechten voorbehouden. De (dierenarts-)praktijk heeft de aangeboden informatie met zorg opgesteld. De (dierenarts-)praktijk kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie of eventuele schade die het gevolg is van een onjuiste interpretatie van de informatie over de AVG door betrokkene.